algemene voorwaarden kinderfeest

ALGEMENE VOORWAARDEN JERKAT EVENTS

JerKat Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is een eenmansbedrijf die sociaal maatschappelijke activiteiten organiseert, waaronder betaalbare kinderfeestjes.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen de wederpartij) en JerKat Events betreffende betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen, alsmede de wederpartij inzicht te verschaffen in de werkwijze van JerKat Events.

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: kinderverjaardagsfeest
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon voor wie het feest georganiseerd is.
c. Wederpartij: de contract sluitende partij, zijnde ouder of voogd van de deelneme.r
d. Deelname plaats: Dienstencentrum de Rode Loper, Paulus Potterplein 42, 5171 XJ, Kaatsheuvel of op locatie.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen organisator en de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer.
f. Organisator: JerKat Events

Artikel 2: Algemene voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de organisator en de wederpartij.
2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd
2.3 De organisator vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van JerKat Events vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 3: Betalingsverplichting
3.1 De organisator is gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat de betaling van overeengekomen prijs door de wederpartij heeft plaatsgevonden.
3.2 Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
3.3 Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen de organisator en de wederpartij, zijn ten allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:
1. Het bedrag, als omschreven op de factuur, dient uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het feestje op de rekening van de organisator te zijn overgemaakt.
2. De datum van het aangeboden feestje kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen, welke betrekking hebben op betalingen, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn.
3.Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer vermeld in de overeenkomst o.v.v. JerKat Events en het factuurnummer vermeld op de factuur.
5. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling uiterlijk 3 werkdagen voor het feestje, is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
3.4 De organisator is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij door onvoorziene omstandigheden niet in staat is het overeengekomen te leveren.

Artikel 4: Leveringsverplichtingen
4.1 Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal de organisator verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.
4.2 Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een feestje vangt aan op het moment dat de organisator het eerste onderdeel van het arrangement levert.
4.3 Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat JerKat Events niet in de gelegenheid is te leveren (ziekte, noodsituatie). Alsdan zal JerKat Events zo spoedig mogelijk in overleg treden met de wederpartij.

Artikel 5: Afnameverplichting van de wederpartij
5.1 De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen wederpartij en de organisator betrekking heeft na ondertekening van de offerte.
5.2 Indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen niet kan afnemen dient dit schriftelijk te worden gemeld. Hierna zal geprobeerd worden een voor beide partijen goede oplossing te vinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 De organisator is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens de organisator sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
6.2 De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoek van de organisator ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van de organisator of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen
worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van de organisator kan van deze bepaling worden afgeweken.
6.3 De organisator is in geen geval aansprakelijk van enige door de wederpartij geleden letsel, tenzij er zijdens de organisator sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
6.4 Ouders/verzorgers dragen te allen tijde de algemene verantwoordelijkheid voor de deelnemers

Artikel 7: Portretrecht
7.1 Bij deelname aan een door JerKat Events georganiseerde activiteit gaat men akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, opgenomen tijdens de kinderfeestjes in opdracht van JerKat Events, welke gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
7.2 Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 8: Bijzondere gegevens
Voor deelname aan het evenement is het noodzakelijk dat de organisator op de hoogte wordt gesteld
van die (medische) gegevens die voor deelname aan het evenement van belang kunnen zijn. Bij het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen.